Ke stažení

Ke stažení :

1) domovní řád : > zde <

2) smlouva o pronájmu : > zde <

3) požární řád : > zde <

Domovní řád

Domovní řád - Chata Oldřiška

1)       Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

2)       V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu.  

3)       Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem pronajímatele chalupy a v místnostech, kde nejsou koberce. Majitel zvířete je povinen na požádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
- není dovoleno, aby zvíře bylo v prostorách chalupy, a to včetně pokojů, ponecháno bez dozoru ubytovaného hosta
- zvíře nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hostů
- nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete - ke krmení zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
- osoba, která zvíře vlastní, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00 hod
- odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy má osoba, která zvíře doprovází

4)       V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ nájemce i hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

5)       Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů.

6)       Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!.

7)       Pohybovat se ve vnitřních prostorech chaty jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi. 

8)       Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.

9)       Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství.

10)   Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá nájemce podle platných předpisů (dle inventurního seznamu).

11)   Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)

12)   K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech - není dovoleno ponechání motoru v chodu.

13)   Vstup na okolní pozemky, zahradu, les i parkovací plochu je pouze na vlastní nebezpečí nájemce, hosta.

14)   Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na otevřeném ohništi, v zahradním krbu, kdy po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.

15)   V herně  je zakázáno ponechat děti do 10-ti let bez dozoru. Je přísně zakázáno odkládat cokoliv na hrací plochy air hockey, pool biliardu a sklo stolního fotbálku. K odkládání pití a potravin používejte lavičku a poličky na zdi.

16)   Do sauny a na kobereček před ní je zakázáno vstupovat v obuvi, z odpočívárny vynášet lehátka.

17)   Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky a obdobné materiály, tyto patří do košů či popelnice (máme vlastní čističku odpadních vod, tak nám nepřidělávejte práci!).

18)   Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli chatu zpět v uklizeném stavu. Vysát místnosti s kobercem, vytřít všechny ostatní místnosti, vynést odpadky, umýt všechno používané nádobí.

19)   Během provozu venkovního bazénu je zakázáno do tohoto vnášet věci, které by mohli přivodit zranění ostatních osob či poškozovat bazén Po ukončení koupání musí být bazénové zastřešení vždy zataženo přes bazén a zajištěno pojistnými kolíky proti posuvu jednotlivých dílů, aby nedošlo při nepříznivém počasí k poškození krytu. Hladina vody ve skymeru ( obdélníkový nasávací otvor vedle protiproudu ) musí být v horní polovině otvoru. Pokud hladina klesne, dejte tuto skutečnost na vědomí majiteli, provede údržbu bazénu. V opačném případě hrozí poškození technologie bazénu.  Při úmyslném vycákání vody z bazénu některým z hostů, popř. porušení výše uvedeného, bude provoz bazénu ukončen a nájemce je povinen uhradit sůl potřebnou na dosolení bazénu.

20)   Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně poruší, má majitel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.

21)   Předání chaty v den odjezdu je do 10.00 hodin. Chata i její okolí musí být řádně  uklizené. ( mimo již uvedené, dále vynešený popel z grilu, umyté rošty grilu, porovnané nespálené dřevo na určené místo atd.)

Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chatě v Štědrákově Lhotě Chatě Oldřiška.
Věříme, že dodržováním těchto zásad, které jsou přirozenou součástí života kulturních lidí, bude dán základ Vaší klidné dovolené.

Požární řád

POŽÁRNÍ ŘÁD CHATY OLDŘIŠKA

A POPLACHOVÉ SMĚRNICE

POŽÁRNÍ ŘÁD CHATY 28.12.2013

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ:

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil vznik požáru a přispíval podle svých sil

k řádnému plnění úkolů v požární ochraně. Zejména poskytovat potřebnou osobní pomoc

při zamezování a zdolávání požáru a jiných živelných pohrom.

ÚČELEM POŽÁRNÍHO ŘÁDU JE PŘEDEVŠÍM

1. Stanovit základní povinnosti z hlediska požární ochrany

2. Zajistit rychlý a organizovaný požární poplach.

3. Vymezit úkoly pro případ vzniku požáru.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘI POŽÁRNÍ OCHRANĚ

1. Dbát pokynů majitele chaty

2. Neodhazovat nedopalky cigaret a použité zápalky mimo určená místa. Uvnitř chaty je přísně zakázáno kouřit.

3. Popel z topenišť vynášet vychladlý do kovové popelnice u garáže.

4. Pečovat o dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám, topeništím atd.

5. Neskladovat na pokojích a v ostatních obytných prostorách hořlavé kapaliny.

6. Dbát zvýšené opatrnosti v topném období.

7. Topidla, otevřený oheň, svítidla a spotřebiče v provozu nesmí být ponechány bez dozoru.

8. Veškeré komunikace v objektu musí být ponechány volně průchodné a nesmí být zataraseny.

9. Není povoleno přemisťovat a upravovat topná zařízení.

10. Je povoleno používat pouze vymezené spotřebiče s platnou certifikací pro používání v ČR.

11. V případě požáru jsou osoby nacházející se v prostorách objektu povinny

podrobit se pokynům orgánů požární ochrany.

POVINNOSTI HLÁSIT POŽÁR

1. Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna ihned požár uhasit. Nestačí-li sama

oheň uhasit, hasícími prostředky v chatě, je povinna bezodkladně učinit poplach

a zavolat jednotku požární ochrany.

2. Poplach se vyhlašuje opakovaným voláním “HOŘÍ”.

PŘI VZNIKU POŽÁRU JE NUTNO VOLAT

(hasiče, kontaktovat telefonem provozovatele)

Tísňová volání:

Požární ochrana : 150

Záchranná služba : 155

Policie ČR : 158

Integrované středisko : 112

Smlouva o pronájmu chaty

Smlouva o pronájmu chalupy

Smlouva o pronájmu nemovitosti:

Jméno a příjmení: Petra Václavková

Adresa, PSČ: Štědrákova Lhota 13, Ruda nad Moravou 789 63

Telefon/mobil: +420 776 308 664,  +420 725 433 434

e-mail: info@chataoldriska.cz

web:www.chataoldriska.cz

(dále jen pronajímatel)

a

panem/paní

Jméno a příjmení: …………………………………………….

Datum narození: ………………………………………………..

Adresa, PSČ: …………………………………………………

Číslo OP: ...................................................................

Telefon/mobil: ………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………

(dále jen nájemník)

uzavírají následující smlouvu o pronájmu:

1. Předmět smlouvy

Pronajímána bude nemovitost Chata Oldřiška, Štědrákova Lhota 13, Ruda nad Moravou, PSČ 789 63 (dále jen nemovitost) pro 18+4 osob.

 

 

 

2. Trvání pronájmu

Nemovitost bude pronajata:

Od……………………., 14:00 hod.

Do…………………….., 10:00 hod.

3. Cena za pronájem

Cena za pronájem je stanoveno smluvně na ………..……………. .

Mimo výše uvedené bude účtována elektrická energie dle skutečné spotřeby. První a poslední den pronájmu bude odečten aktuální stav elektroměru za přítomnosti nájemníka.

V uvedené ceně je připočten rekreační poplatek, který je odváděn obci Ruda nad Moravou.

 4. Povinnosti nájemníka

Nájemník je povinen chovat se k nemovitosti a jejímu vybavení s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemník finančně nahradit. Nájemník je povinen na začátku pronájmu zkontrolovat nemovitost a její vybavení, jejich stav, funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde  ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, je nájemník povinen toto bezodkladně nahlásit pronajímateli. V případě vzniku škody zaviněné nájemníkem je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za vzniklou škodu. Nájemník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou na nemovitosti a jejím vybavení, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude nemovitost nebo její část vyřazena z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby užívající nemovitost spolu s nájemníkem.

 5. Vratná kauce

Nájemník na počátku pronájmu uhradí pronajímateli vratnou kauci ve výši 4000Kč. Kauce bude vrácena na konci pronájmu v plné výši, pokud nedojde vinou nájemníka nebo vinou ostatních osob užívajících nemovitost ke škodě na nemovitosti nebo jejím vybavení. V případě zjištěných zaviněných škod má pronajímatel právo ponechat si odpovídající část, případně celou částku jako náhradu způsobené škody. Tímto nezaniká povinnost nájemníka uhradit případný ušlý zisk způsobený jím zaviněnou škodou nebo škodou.

6. Domovní řád

Nájemník je povinen dodržovat Domovní řád. Domovní řád je umístěn v prostorách nemovitosti a na webových stránkách.

7. Proti požární opatření

Nájemník je povinen dodržovat požární poplachovou směrnici, která je umístěna v prostorách nemovitosti a na webových stránkách.

8. Odstoupení od smlouvy

Nájemník je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli odškodné/storno poplatek.

8.1 Storno poplatky

a) Zrušení rezervace více jak 60 dnů před nástupem - vrácení 100% zaplacené zálohy.

b) Zrušení rezervace v době od 60 dne do 30 dne před rezervovaným termínem - vrácení 50% zaplacené zálohy

c) Zrušení rezervace v době kratší než 30 dnů před rezervovaným termínem - záloha nebude vrácena.

Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu.

Nájemník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud na počátku pronájmu zjistí, že nemovitost nesplňuje základní hygienické normy, případně je z  jiných závažných důvodů zcela neobyvatelná. V takovém případě tak musí učinit ihned v den nástupu při převzetí pronajímané nemovitosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, technické havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. V takovém případě se vrací zaplacená záloha za pronájem v plné výši.

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě hrubého porušení Domovního řádu nájemníkem. V takovém případě je nájemník povinen na výzvu pronajímatele  nemovitost opustit okamžitě a bez nároku na vrácení peněz za pronájem.

9. Platební podmínky

Nájemník je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny pronájmu, tj. ……………….. nejpozději  do 5 kalendářních dnů od rezervace, tedy nejpozději do ……………….. Zbývajících 50% ceny nájmu, tj. ………………. musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem pronájmu.

Poplatek za elektrickou energii je nájemník povinen uhradit poslední den pronájmu v hotovosti dle skutečné spotřeby. Za 1 KWh NT nebo VT je účtováno 3.- Kč.

V případě změny sazby za elektriku ze strany ČEZ, bude sazba upravena dle aktuálního tarifu.

Pronajímatel si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany nájemníka dodrženy.

10. Bankovní spojení pro platby je součástí přílohy č. 1

11. Klíče

Pronajímatel předá nájemníkovi na počátku pronájmu 1 klíč, který nájemce pronajímateli vrátí v den odjezdu.

12. Odpovědnost

Nájemník je odpovědný za škody způsobené nejen jím samotným, ale i ostatními osobami, které s ním nemovitost využívají. Nájemník rovněž odpovídá za dodržování Domovního řádu ze strany všech osob.

13. Písemná forma

Změny a doplňky této smlouvy je možno provádět výhradně písemnou formou.

14. Omezeně platná doložka

Pokud budou jednotlivá ujednání této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud se v této smlouvě nachází smluvní mezera, není platnost ostatních ujednání této smlouvy dotčena.

Namísto neúčinného ujednání nebo k vyplnění smluvní mezery bude zvoleno přiměřené opatření, které bude v souladu se zákonem a vůlí obou smluvních stran.

15. Volba práva

Platí české právo.

V Štědrákově Lhotě , dne ______________

_________________________

Pronajímatel

V ___________ , dne ___________

____________________________

Nájemník

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

AKTUÁLNĚ

  • Bazén v provozu

    5.5.2018

    Bazén u chaty je v provozu. Jeho vyhřátí na požadovanou teplotu je třeba objednat alespoň týden dopředu emailem.

  • Poslední volný termín na léto 2018

    10.3.2018

    Poslední volný termín na léto 2018 od 25.8.-.1.9.2018